ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

๑ . คุณธนพรรณ ธีระสังสิทธิ์

๒ . แพทย์หญิงพวงทอง ชุตาภา

๓ . คุณชูศิลป์ พันธุเสวี

๔ . พระมหาวินัย ปุญฺญญาโณ

๕ . ท่าน ดร . พระสิงห์ทน นราสโภ เปริยญ

๖ . ท่าน ดร . พระวิเทศพรหมคุณ (พระมหาวินัย ปุญญญาโณ)