ชาติกาล
28 สิงหาคม พ.ศ. 2502

ภูมิลำเนา
บ้านเทพรัตน์ ต.ดงคอน อำเภอสรรคบุรีจังหวัดชัยนาท

บรรพชา
วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาทพระครูวิจิตรชยานุรักษ์ พระอุปัชฌาย์

อุปสมบท
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหารกรุงเทพฯ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ พระอุปัชฌาย์
พระราชวรเมธีกรรมวาจาจารย์
พระราชสุธี อนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะ

2519 น.ธ.เอก ,

2521 ป.ธ. 4 จากสำนักเรียนวัดสระเกศ

2527 พุทธศาสตร์บัณฑิต(สาขามานุษยสงเคราะห์ศาสตร์) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2530 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยปูณ่า เมืองปูณ่า ประเทศอินเดีย

2540 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมคธ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

งานในอดีตมหาวิทยาลัย

2518-2526 เป็นคณะกรรมการนิสิต

2519-2525 เป็นกรรมการผู้จัดทำนิตยสารเสียงธรรมมหาจุฬาฯ

2520-2521 เป็นรองประธานคณะกรรมการนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2 สมัย

2525 เป็นผู้ช่วยบรรณกรนิตยสารเสียงธรรม ของคณะกรรมการนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2527 เป็นเจ้าหน้าที่ประจำกองงานชำระพระไตรปิฏกและสำนักงาน รองเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ ทำหน้าที่เลขานุการเป็นเลขานุการคณะผู้จัดทำวารสารพุทธจักร มหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย งานในวัดสระเกศและคณะสงฆ์

2521-2526 เป็นครูสอนปริยัติธรรมบาลีและนักธรรมสำนักเรียนวัดสระเกศทำหน้าที่ประจำกองงานเลขานุการเจ้าอาวาสวัดสระเกศเป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง

2521- 2523 เป็นครูสอนศีลธรรม ร.ร.วัดสระเกศและร.ร.บัณฑิตศึกษา

งานในต่างประเทศ

2527 เป็นพระธรรมทูตประจำวัดพุทธาราม วาล์วแวก ประเทศเนเธอร์แลนด์

2530 เป็นพระธรรมทูตประจำวัดไทย ลอส แองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา

2533 -2538 เป็นกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ตำแหน่งสาราณียกร 3 สมัย

2534 ­ 2544 เป็นเจ้าอาวาสวัดพรหมคุณาราม อริโซน่า

2535 เป็นกรรมการสร้างวัดพุทธวิหารที่รัฐนิวแม็กซิโก

2537 เป็นผู้ตั้งวัดพุทธาราม นิว แม็กซิโก (ปัจจุบันชื่อ วัดพุทธโสธร)

2539 เป็นรองเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา 3 สมัย

2539-2544
เป็นกรรมการที่ปรึกษาวัดพุทธาราม เบอร์ลินเยอรมันนี
เป็นกรรมการที่ปรึกษาวัดพุทธธรรม สวิสเซอร์แลนด์
เป็นกรรมการที่ปรึกษาวัดสุทธาวาส ออนตาริโออเมริกา
เป็นกรรมการที่ปรึกษาวัดพุทธสามัคคี นิวซีแลนด์

2543 เป็นเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

ความรู้พิเศษ

ความพิวเตอร์,

หนังสือที่เรียบเรียง

1. คู่มือการเดินทางปฏิบัติธรรมวัดไทยในสหรัฐอเมริกา ตีพิมพ์ ๒ ครั้ง

2. จริยศาสตร์เพื่อการครองคู่ที่ยั่งยืน

3. รู้เรื่องสหรัฐอเมริกาพระพุทธศาสนาและพระธรรมทูตไทย

4. การออกกำลังกายที่ถูกต้องคือการพัฒนาจิตที่ถูกวิธี

5. บทสวดมนต์เพื่อพัฒนาระบบภายในของร่างกาย

6. ประวัติวัดโคกดอกไม้อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

7. ปกิณณกะ คอลัมนิสต์

8. เหตุการณ์โลกปัจจุบัน