สถานที่ตั้ง

วัดพรหมคุณาราม ตั้งอยู่ ณ 17212 West Maryland Ave, Waddell, Arizona 85355 U.S.A.

การเริ่มต้น

ได้มีชาวพุทธชาวไทย ที่ติดตามสามีชาวอเมริกัน ชาวไทยที่มาศึกษาและทำงาน และชาวพุทธลาว ที่มาตั้งหลักฐานในรัฐอริโซน่า มีจำนวนมากขึ้น มีความประสงค์อยากได้พระสงฆ์มาอยู่จำพรรษาในรัฐนี้ ซึ่งแต่เดิม เมื่อประสงค์จะพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา หรือศิลปวัฒนธรรม มักจะอาราธนาพระสงฆ์ จากลอสแองเจลิส ซึ่งอยู่ใกลถึง ๔๐๐ ไมล์

ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ หรือคริสต์ศักราช 1982 ได้มีพระสงฆ์จากวัดใหม่ยายนุ้ย ๓ รูป

๑ . พระอนันต์ สุภโร เป็นหัวหน้าคณะ

๒ . พระไพรัช พฺรหฺมวโร

๓ . พระสิทธิศักดิ์ ผาสุโก

เดินทางมาเยี่ยมชาวพุทธ ในเมืองลอส แองเจลิส เมืองลาสเวกัส และรัฐอริโซน่า ได้มีชาวพุทธได้ขออาราธนา ให้ท่านทั้ง ๓ รูป อยู่จำพรรษา โดยเช่าบ้านหลังหนึ่ง เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นตั้งวัดเมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๒๖

ต่อมาได้พุทธศาสนิกชนชาวไทย ลาว เขมรและอเมริกัน ปรารถนาจะมีพระสงฆ์ ไว้เป็นที่พึ่งทางจิตใจ ในรัฐอริโซน่า อย่างถาวร จึงได้นำเรื่องนี้ปรึกษาร่วมกัน และมอบหมายให้พระสงฆ์ นำเรื่องนี้ปรึกษา พระเดชพระคุณ พระพรหมคุณาภรณ์ รองแม่กองงานพระธรรมทูต ด้วยความเมตตาท่านได้ให้คำแนะนำ และฝากให้พระเทพโสภณ หัวหน้าสงฆ์วัดไทย ลอสแองเจลิส และพระสุธีรัตนาภรณ์ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทย ในสหรัฐอเมริกา ช่วยเหลือแนะนำอีกทางหนึ่ง

พุทธศาสนิกชนจึงได้ซื้อบ้านหลังหนึ่ง สร้างเป็นวัดเพื่อเป็นที่ประกอบพิธีกรรมและเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ และเป็นวัดแรกในรัฐอริโซน่า เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ (1982) ซึ่งตั้งอยู่ที่ 8102 W. Trafalgar Ave, Phoenix, AZ 85035

วัตถุประสงค์สำคัญในการตั้งวัด

๑ . เพื่อเป็นสถานที่ส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา และส่งเสริมการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี

๒ . เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชาวพุทธ

๓ . เป็นที่ประกอบพิธีกรรมด้านพระพุทธศาสนา

๔ . เป็นศูนย์กลาง และศูนย์รวมของชาวพุทธ

เมื่อได้วัดเรียบร้อยแล้ว ทางคณะสงฆ์และคณะกรรมการจึงได้ขออนุญาตตั้งชื่อวัดนี้ว่า “ วัดพรหมคุณาราม ” เพื่อความเป็นสิริมงคล และได้จดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหากำไร (Non-Profit Organization) เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๖ และได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๖

พื้นที่วัด

วัดพรหมคุณาราม มีเนื้อที่ ๕ เอเคอร์ หรือ ๑๒ ไร่ ๒ งาน มีเขตทิศตะวันออกยาว ๑๙๐ เมตร ติดกับพื้นที่ของชาวอเมริกัน ทางด้านแนวขนานถนน Cotton Lane, ทิศใต้มีความยาวประมาณ ๑๐๓ เมตร ติดกับถนน Maryland Ave, ทิศตะวันตกยาว ๑๙๐ เมตร ติดกับถนน Kay ทางเข้าหมู่บ้าน , ทิศเหนือยาว ๑๐๓ เมตร ติดกับที่ดินและบ้าน ( อยู่ด้านหลังวัด )

ก่อสร้างอาคารของวัดในสถานที่ใหม่

เงินทุนสำรองจ่าย ได้จากคณะกรรมการและคณะของครอบครัวแพทย์คนไทยที่อยู่ในรัฐอริโซน่า และสาธุชนทั่วไป คณะกรรมการได้ตกลงสร้างอาคารหลังหนึ่ง ซึ่งเป็นทั้งศาลาอเนกประสงค์ และที่อยู่ของพระสงฆ์ โดยมอบหมายให้นายดุษฎี อภัยสุวรรณ เขียนแบบแปลน ลายละเอียดของ ศาลาอเนกประสงค์ คุณหมออัมพร โสมสิน เป็นประธานกรรมการ จัดหาทุนและขอลายเซ็นต์ อนุญาตยินยอมให้สร้างวัดได้จากเพื่อนบ้าน คุณชูศิลป์ พันธุเสวี เป็นผู้ขออนุญาตก่อสร้างจากทางราชการ ได้รับอนุญาตในปี พ . ศ . ๒๕๓๑ คุณหมอสุชาติ สุจริตรักษ์ เป็นประธานควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งอาคารดังกล่าว กว้าง ๔๐ ฟุต ยาว ๘๐ ฟุต โดยแบ่งเป็นเสนาสนะดังนี้

. ศาลาอเนกประสงค์ ลักษณะทรงปั้นหยา
กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร
. กุฎิ ลักษณะทรงปั้นหยา ๑ หลัง ๖ ห้องนอน ๔ ห้องน้ำ
ตัวอาคารติดกับศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๒ เมตร

เมื่อมีกำหนดการสร้างศาลาอเนกประสงค์แน่นอนแล้ว ทางคณะกรรมการได้สร้าง กำแพงคอนกรีต ล้อมรอบบริเวณเนื้อที่ของวัด ๑๒ ไร่ ๒ งาน ก่อน เพื่อเป็นสัดส่วนและป้องกันปัญหาจากเพื่อนบ้าน สิ้นทุนทรัพย์ก่อสร้างกำแพง ๒๐ , ๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ได้เปิดประมูลก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริษัท Dan Sherrill Construction เป็นผู้เสนอราคา ๑๒๙ , ๙๔๘ , ๑๐ดอลลาร์สหรัฐ และรายละเอียดดีกว่าบริษัทอื่น คณะกรรมการจึงตัดสินใจ ว่าจ้างบริษัทดังกล่าว เริ่มก่อสร้างเมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ เรียบร้อยและเสร็จสมบูรณ์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ ต่อเติมและสร้างที่จอดรถ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๓๐๐ , ๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ