ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน

๑ . Mr. Morgan Chaplin

๒ . นายแพทย์อัมพร โสมสิน

๓ . คุณศักดา เกศโกมล

๔ . พระมหาวินัย ปุญฺญญาโณ

๕ . คุณจันทรา ชูสกุล