ในวันนี้ ขออานุภาพแห่งบุญกุศลทั้งหลายนี้ จงสำเร็จประโยชน์แก่ญาติโยมทุกท่าน ให้ร่มเย็นเป็นสุข อบอุ่นด้วยมิตรไมตรี ก้าวหน้าในชีวิต การงาน และเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ สติปัญญา ธนสารและธรรมสารสมบัติยิ่งๆ ขึ้นไป สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ดีแล้วทุกประการด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ ขออนุโมทนา