๑ . พระอนันต์ สุภโร

๒ . พระครูวินัยธรประทีป เขมปทีโป

๓ . พระไพรัช พฺรหฺมวโร

๔ . พระวิเทศพรหมคุณ (พระมหาวินัย ปุญฺญญาโณ) ปัจจุบัน